Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?

ID [304071]

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?

A.Bố mẹ truyền đạt cho con một kiểu gen.
B.Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.
C.Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
D.Bố mẹ truyền đạt cho con kiểu hình.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D
Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình :
Bố mẹ truyền cho con kiểu gen chứ không phải truyền cho con kiểu hình.
Kiểu gen sẽ quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.
Kiểu hình của đời con là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
Bình luận