Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

ID [304076]

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các cá thể có ngoại hình giống nhau thì có mức phản ứng có thể khác nhau.
B. Mức phản ứng phụ thuộc vào kiểu gen của cơ thể và môi trường sống.
C. Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng rộng hơn tính trạng số lượng.
D. Trong cùng một quần thể, các cá thể có mức phản ứng giống nhau.
Lại Thị Lan
Đáp án A Đáp án A.
A đúng. Vì hai cá thể có kiểu hình giống nhau nhưng có thể có kiểu gen khác nhau. Khi kiểu gen khác nhau thì có mức phản ứng khác nhau.
B sai. Vì mức phản ứng chỉ phụ thuộc vào kiểu gen của cơ thể mà không phụ thuộc vào môi trường sống.
C sai. Vì tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp còn tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp.
D sai. Các cá thể trong quần thể có kiểu gen khác nhau thì có mức phản ứng khác nhau.
Bình luận