Khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai?

ID [786257]

Khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tiến hóa sẽ không xảy ra nếu quần thể không có các biến dị di truyền.
B. Mọi biến dị trong quần thể đều là nguyên liệu của quá trình tiến hóa.
C. Đột biến gen là nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa.
D. Nguồn biến dị của quần thể có thể được bổ sung bởi sự nhập cư.
Lại Thị Lan
Đáp án B Đáp án B.
Biến dị không di truyền không phải là nguyên liệu của quá trình tiến hóa.
Bình luận