Khi nói về NST ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào không đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về NST ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào không đúng?

ID [659569]

Khi nói về NST ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào không đúng?

A. bộ NST của loài đặc trưng về hình dạng, số lượng, kích thước và cấu trúc
B. số lượng NST của các loài không phản ánh mức độ tiến hóa cao hay thấp
C. trong các tế bào NST luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng (gọi là bộ NST lưỡng bội 2n)
D. NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm chủ yếu là ADN và protein Histon
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C
Bình luận
anvuong2k tại sao C sai ?
Trả lời 10 Tháng 5 lúc 20:11
ninhduong "luôn" thì sai còn gì "thường" thôi
10 Tháng 5 lúc 20:13 Cảm ơn