Khi nói về quá trình dịch mã, các phát biểu nào sau đây đúng?(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp protein, quá trình này ch?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về quá trình dịch mã, các phát biểu nào sau đây đúng?(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp protein, quá trình này ch?

ID [535449]

Khi nói về quá trình dịch mã, các phát biểu nào sau đây đúng?

I. Dịch mã là quá trình tổng hợp protein, quá trình này chỉ diễn ra trong nhân của tế bào nhân thực.
II. Quá trình dịch mã có thể chia thành 2 giai đoạn là hoạt động hóa axit amin và tổng hợp chuỗi poypeptit.
III. Trong quá trình dịch mã, trên mỗi phân tử mARN thường có một số riboxom cũng hoạt động.
IV. Quá trình dịch mã kết thúc khi riboxom tiếp xúc với codon 5'UUG3' trên phân tử mARN.

A. III. IV.
B. II, III.
C. I, II.
D.
I, II, IV.
Đinh Thu Thùy
Đáp án B
Đáp án B. II, III đúng.
I sai. Dịch mã diễn ra trong tế bào chất.
II đúng.
III đúng.
IV sai. Quá trình dịch mã kết thúc khi riboxom tiếp xúc với codon kết thúc trên phân tử mARN là UAA, UAG hoặc UGA.
Bình luận
hiennguyen2612 key B ạ ?
Trả lời 13 Tháng 8 lúc 23:22
congatri t làm B hih
14 Tháng 8 lúc 14:31 (1) Cảm ơn
vuxu12 Câu này giải thích như nào ạ
Trả lời 15 Tháng 8 lúc 10:29
tranmanhquoc1711 1 sai, dịch mã ở tế bào chất
2 đúng
3 đúng (poliriboxom)
4 sai, codon kết thúc là 5' UAA/UAG/UGA 3' chứ không phải 5'UUG3'
15 Tháng 8 lúc 13:31 Cảm ơn