Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng? 
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng? 

ID [0]

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A.Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới. 
B.Cách li địa lí sẽ tạo ra các kiểu gen mới trong quần thể dẫn đến hình thành loài mới. 
C.Cách li địa lí luôn dẫn đến hình thành loài mới. 
D.Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá thường gặp ở động vật. 
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận