Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

ID [0]

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

A.Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi
B.Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường
C.Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s
D.
Sóng điện từ là sóng ngang và truyền được trong chân không

Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A10e.png
Bình luận