Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng?

ID [655619]

Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.
B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.
C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.
D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C 10e.png
Bình luận
nhatthanh123 Phóng xạ là puhn tỏa nl
xra k cần đk kích thích, tự phát, k phụ thuộc t,P mtruong
chu kì mỗi chất pxa đặc trung cho chất pxa
15 Tháng 6 lúc 19:34
luanantin B sai chỗ nào mod
Trả lời 18 Tháng 3 lúc 15:7
reus98 Chu kì bán rã: là khoảng thời gian để ½ số hạt nhân nguyên tử biến đổi thành hạt nhân khác.
T = ln2/lam đa = 0,693/lam đa
Trong đó : lam đa là hằng số phóng xạ ; λ và T không phụ thuộc vào tác động bên ngoài mà chỉ phụ thuộc bản chất bên trong của chất phóng xạ.
18 Tháng 3 lúc 15:19 (5) Cảm ơn