Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

ID [0]

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai ?

A.Tia hồng ngoại có thể gây ra hiện tượng quang phát quang với nhiều chất.
B.Tần số của tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.
C.Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
D.Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án ATia hồng ngoại là sóng điện từ, có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại \(\Rightarrow\) Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại; Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Tia hồng ngoại có bước sóng lớn \(\Rightarrow\) có năng lượng thấp \(\Rightarrow\) không thể gây ra hiện tượng quang phát quang với nhiều chất.
Bình luận