Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

ID [0]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

A.Tia tử ngoại bị thủy tinh hấp thụ mạnh và làm ion hóa không khí. 
B.Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh
C.Tia tử ngoại có bản chất sóng điện từ
D.Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D6e.png
Bình luận