Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây đúng?

ID [304036]

Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô rộng lớn, trong thời gian lịch sử rất dài.
B.Tiến hóa nhỏ làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài.
C.Không thể nghiên cứu tiến hóa nhỏ bằng thực nghiệm.
D.Tiến hóa nhỏ làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D
A sai vì tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô hẹp và thời gian lịch sử ngắn chứ không phải trên quy mô rộng lớn, trong thời gian lịch sử rất dài.
B sai vì Tiến hóa nhỏ làm hình thành loài mới chứ không phải làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài.
C sai vì tiến hóa nhỏ có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm chứ không phải không nghiên cứu được bằng thực nghiệm.
D đúng.
Vậy chọn đáp án D.
Bình luận