Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây sai?

ID [304035]

Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sự biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến lúc xuất hiện cách li sinh sản với quần thể gốc thì loài mới xuất hiện.
B. Tiến hóa nhỏ là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể.
C. Kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ là sự hình thành các bậc phân loại trên loài.
D. Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể, thời gian lịch sử tương đối ngắn.
Lại Thị Lan
Đáp án C Đáp án C
Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đưa đến sự hình thành loài mới.
→ Tiến hoá nhỏ cải biến thành phần kiểu gen của quần thể.
-Tiến hoá nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.
- Còn tiến hoá lớn là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài như: chi, họ, bộ, lớp, ngành → quá trình này diễn ra trên quy mô rộng lớn, qua thời gian địa chất rất dài và thường được nghiên cứu gián tiếp qua các tài liệu cổ sinh vật học, giải phẫu so sánh...
Bình luận