Khi nói về ưu thế lai, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng? I. Ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở F1 và sau đ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về ưu thế lai, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng? I. Ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở F1 và sau đ?

ID [304471]

Khi nói về ưu thế lai, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?
I. Ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở F1 và sau đó giảm dần ở các đời tiếp theo.
II. Ưu thế lai có thể biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng.
III. Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng để làm thương phẩm.
IV. Ưu thế lai có thể biểu hiện ở phép lai thuận.

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
Cả 4 phát biểu trên đều đúng.
I đúng. Ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở Fvà sau đó giảm dần ở các đời tiếp theo do ở F1 kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ cao nhất.
II đúng. Ưu thế lai có thể biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
III đúng. Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng để làm thương phẩm do đạt năng suất cao nhất.
IV đúng. Ưu thế lai có thể biểu hiện ở phép lai thuận hoặc ở phép lai nghịch.
Bình luận