Khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng, các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sáng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng, các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sáng?

ID [0]

Khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng, các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sáng?

A.Cây thuộc nhóm C3.
B.Cây thuộc nhóm C4.
C.Cây thuộc nhóm C3 và C4.
D.Cây thuộc nhóm thực vật CAM.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A Vì chỉ có thực vật C3 mới có hô hấp sáng. → Đáp án A.
Bình luận