Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

ID [657362]

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

A. với tần số bằng tần số dao động riêng
B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng
D. mà không chịu ngoại lực tác dụng.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A
Bình luận