Kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Vật lý: Chữa đề số 10 - Sách 35 đề.

Kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

ID [304081]

Kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

A. thường biến.
B. mức phản ứng của kiểu gen.
C. biến dị cá thể.
D. biến dị tổ hợp.
Lại Thị Lan
Đáp án A Đáp án A.
Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là thường biến.
Bình luận