Kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

ID [304081]

Kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

A.thường biến.
B.mức phản ứng của kiểu gen.
C.biến dị cá thể.
D.biến dị tổ hợp.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là thường biến.
Bình luận