Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào dưới đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào dưới đây?

ID [60423]

Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào dưới đây?

A.Na2CO3.
B.CuSO4.
C.CaCl2.
D.KNO3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận