Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào dưới đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào dưới đây?

ID [659145]

Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào dưới đây?

A. Na2CO3.
B. CuSO4.
C. CaCl2.
D. KNO3.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận