Lãnh đạo hai cuộc cách mạng xã hội ở Nga trong năm 1917 là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Lãnh đạo hai cuộc cách mạng xã hội ở Nga trong năm 1917 là

ID [786331]

Lãnh đạo hai cuộc cách mạng xã hội ở Nga trong năm 1917 là

A. Đảng Bônsêvích.
B. Đảng Mensêvích.
C. Đảng Xã hội tự do.
D. Đảng Xã hội dân chủ.
Lại Thị Lan
Đáp án A
Bình luận