Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toà?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toà?

ID [0]

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH 2 thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là

A.72,0
B.64,8
C.90,0
D.75,6
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D Giải: Do NaOH + X → kết tủa ⇒ X chứa muối Ca(HCO3)2. Có 2 TH:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{NaOH + Ca{{\left( {HC{O_3}} \right)}_2} \to NaHC{O_3} + CaC{O_3} \downarrow + {H_2}O}\\{2NaOH + Ca{{\left( {HC{O_3}} \right)}_2} \to N{a_2}C{O_3} + CaC{O_3} \downarrow + 2{H_2}O}\end{array}} \right.\)

Vậy cần tối thiểu NaOH ⇒ Tạo kết tủa theo TH1 ⇒ nCa(HCO3)2 = nNaOH = 0,1 mol.

nCaCO3 = 0,5 mol || Bảo toàn nguyên tố Cacbon: nCO2 = 0,7 mol.

Lại có: Tinh bột → Glucozơ → 2C2H5OH + 2CO2

⇒ m = 0,7 ÷ 2 ÷ 0,75 × 162 = 75,6(g) ⇒ chọn D.

Bình luận
trungngdinh37 - n Ca(HCO3)2 = 0,1 = n CO2 dư ---> tổng n CO2 = 0,5 + 0,1 = 0,6 ===> đáp án là B chứ

Trả lời

tranduchoanghuy sao nCa(HCO₃)₂ = 0,1 mol = nCO₂ dư vậy em ^_^ 0,1 × 2 = 0,2 mol chứ em, BTNT(C) là vậy mà em @@
soulthewind - Câu này hôm qua dính bẫy Nay ko sai nữa

Trả lời