Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn to?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn to?

ID [0]

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m gần nhất với

A.72,5.
B.90,5.
C.64,5.
D.75,5.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D Giải: Do NaOH + X → kết tủa ⇒ X chứa muối Ca(HCO3)2. Có 2 TH:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{NaOH + Ca{{\left( {HC{O_3}} \right)}_2} \to NaHC{O_3} + CaC{O_3} \downarrow + {H_2}O}\\{2NaOH + Ca{{\left( {HC{O_3}} \right)}_2} \to N{a_2}C{O_3} + CaC{O_3} \downarrow + 2{H_2}O}\end{array}} \right.\)

Vậy cần tối thiểu NaOH ⇒ Tạo kết tủa theo TH1 ⇒ nCa(HCO3)2 = nNaOH = 0,1 mol.

nCaCO3 = 0,5 mol || Bảo toàn nguyên tố Cacbon: nCO2 = 0,7 mol.

Lại có: Tinh bột → Glucozơ → 2C2H5OH + 2CO2

⇒ m = 0,7 ÷ 2 ÷ 0,75 × 162 = 75,6(g) ⇒ chọn D.

Bình luận
nguyenhaianh12345 - 75.6 nhé.. Chỗ naoh +ca(hco3)2 có cả c ở nahco3 nữa nên số mol co2 là 0.7

Trả lời

teiv - t cx vậy

Trả lời

vantiena9k55 - như nào vậy a. Mình tính ra C, sao lại sai vậy

Trả lời

thanhhuyenyhanoi lượng naoh tối thiểu bạn ơi , phản ứng 1:1
nguyenhaianh12345 Tớ cũng ra C ><