Lênin và Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn nước?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Lênin và Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn nước?

ID [304360]

Lênin và Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn nước Nga trong bối cảnh nào?

A.Chính phủ lâm thời tư sản đã suy yếu hoàn toàn.
B.Mọi lực lượng trong xã hội đều tham gia cách mạng.
C.Chính phủ tư sản lâm thời đi ngược lại lợi ích dân tộc.
D.Đảng Bônsêvích đã truyền bá xong lí luận cách mạng.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận