Long ago, women were to vote in political elections.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Long ago, women were to vote in political elections.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Long ago, women were _______ to vote in political elections.

A. banned
B. forbidden
C. stopped
D. prohibited
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. forbidden – forbid (v): cấm ai làm gì (thường là trái với đạo lý)
Cấu trúc: forbid sb to do st/ forbid sb from doing st
Đáp án còn lại: A. banned – ban (v): cấm làm gì
Cấu trúc: ban from doing st
C. stopped – stop (v): dừng lại, ngăn cản
Cấu trúc: stop sb (from) doing st = prevent sb from doing st
D. prohibited – prohibit (v): cấm ai làm gì (thường liên quan đến pháp luật)
Cấu trúc: prohibit sb from doing st
Tạm dịch: Trước đây, phụ nữ bị cấm bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử chính trị.
Bình luận