Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách li?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách li?

ID [662086]

Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách li?

A. Trước hợp tử
B. Tập tính
C. Sau hợp tử
D. Cơ học.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C
Bình luận