Luận cương tháng Tư của Lênin đã chỉ rõ mục tiêu, đường lối của Cách mạng tháng Mười sẽ chuyển từ
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Luận cương tháng Tư của Lênin đã chỉ rõ mục tiêu, đường lối của Cách mạng tháng Mười sẽ chuyển từ

ID [304322]

Luận cương tháng Tư của Lênin đã chỉ rõ mục tiêu, đường lối của Cách mạng tháng Mười sẽ chuyển từ

A.cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
B.cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng kiểu mới.
C.đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
D.cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ tư sản sang cách mạng vô sản.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án A
Bình luận