Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là:
Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là:
A. Mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
B. Một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
C. Tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.
D. Nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.

Đáp án B


Lời giải:
Mã di truyền có các đặc điểm:
-Được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba Nu mà không gối lên nhau.
-Có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.
-Có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, trừ AUG và UGG
-Có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.
Vậy đáp án B
Designed by Moon.vn