Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là ω. Biết điện tích cực đại trên tụ điện là q0, cường độ dòng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là ω. Biết điện tích cực đại trên tụ điện là q0, cường độ dòng?

ID [640907]

Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là ω. Biết điện tích cực đại trên tụ điện là q0, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây được tính bằng biểu thức

A. 19a.png
B. 19b.png
C. 19c.png
D. 19d.png
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D 10e.png
Bình luận