Many young people have objected to marriage, which is decided by the parents of the bride and groom.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Many young people have objected to marriage, which is decided by the parents of the bride and groom.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777945]

Many young people have objected to _______ marriage, which is decided by the parents of the bride and groom.

A. agreed
B. contractual
C. shared
D. sacrificed
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: B. contractual (marriage): hôn nhân sắp đặt
Đáp án còn lại: A. agreed (marriage): hôn nhân được sự chấp thuận của cả hai bên
C. shared (adj): chia sẻ
D. sacrificed (marriage): hôn nhân tự nguyện
Mở rộng: object to st: phản đối cái gì
Tạm dịch: Nhiều người trẻ phản đối hôn nhân sắp đặt được quyết định bởi bố mẹ cô dâu và chú rể.