Màu sắc cánh hoa ở một loài thực vật do một gen (A) gồm 4 alen nằm trên NST thường quy định. Alen AD quy định màu đỏ, al?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

Màu sắc cánh hoa ở một loài thực vật do một gen (A) gồm 4 alen nằm trên NST thường quy định. Alen AD quy định màu đỏ, al?

ID [118982]

Màu sắc cánh hoa ở một loài thực vật do một gen (A) gồm 4 alen nằm trên NST thường quy định. Alen AD quy định màu đỏ, alen AC quy định màu cam, alen AV quy định màu vàng và alen At quy định màu trắng, quy luật trội lặn như sau: AD> AC> AV>At. Một quần thể ở trạng thái cân bằng với tỷ lệ như sau: 51% cây hoa đỏ : 13% cây hoa cam : 32% cây hoa vàng : 4% cây hoa trắng. Nếu lấy một cây hoa đỏ trong quần thể này cho giao phấn với cây hoa vàng trong quần thể này thì xác suất để có một cây hoa trắng ở đời con là:

A. 8/17.
B. 1/34.
C. 1/136.
D. 8/51.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án B Đáp án B
Phương pháp:
- Cấu trúc di truyền của quần thể khi cân bằng là: (AD + AC + AV +At)2 = 1
Cách giải:
Ta có tỷ lệ hoa trắng bằng 4% (AtAt) → \({{A}^{t}}=\sqrt{0,04}=0,2\)
Ta có tỷ lệ hoa vàng + hoa trắng = (AV+At)2 = 36% →(AV+At) = 0,6 → AV = 0,4
Tỷ lệ hoa cam + hoa vàng + hoa trắng =(AC+ AV+At)2 =49% → (AC+ AV+At) = 0,7 →AC =0,1; AD =0,3
Để cây hoa đỏ × hoa vàng → cây hoa trắng → P phải có kiểu gen: ADAt × AVAt
Xác suất gặp được kiểu gen của P là: \(\dfrac{2\times 0,2\times 0,3}{0,51}\times \dfrac{2\times 0,4\times 0,2}{0,32}=\dfrac{2}{17}\) Xác suất cần tính là \(\dfrac{2}{17}\times \dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{34}\)
Bình luận