Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn củ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn củ?

ID [304050]

Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa màu vàng thụ phấn cho cây hoa màu xanh được F1. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là:

A.100% cây cho hoa màu vàng.
B.100% cây cho hoa màu xanh.
C.75% cây hoa vàng; 25% cây hoa xanh.
D.trên mỗi cây đều có cả hoa vàng và hoa xanh.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BMàu hoa do gen nằm ở tế bào chất quy định cho nên khi lấy hạt phấn của cây (♂) hoa vàng thụ phấn cho cây (♀) hoa xanh thì F1 đồng loạt hoa xanh. Vì F1 đồng loạt hoa xanh nên cơ thể cái F1 có hoa xanh do đó đời F2 có 100% số cây đều có hoa xanh. → Đáp án B.
Bình luận