Most of us would maintain that physical does not play major part in how we react to the people we meet.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Most of us would maintain that physical does not play major part in how we react to the people we meet.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Most of us would maintain that physical ______ does not play major part in how we react to the people we meet.

A. attractiveness
B. attract
C. attractive
D. attractively
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. attractiveness (n): sự hấp dẫn, sự lôi cuốn
Adj + N nên loại B, C, D
Đáp án còn lại: B. attract (v): hấp dẫn
C. attractive (adj): hấp dẫn, quyến rũ
D. attractively (adv): một cách hấp dẫn
Tạm dịch: Hầu hết chúng ta đều cho rằng sự hấp dẫn của vẻ bề ngoài không đóng vai trò quan trọng trong cách chúng ta đối xử với người mà chúng ta gặp.
Bình luận