Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha dao động ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha dao động ?

ID [653771]

Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha dao động biến thiên từ –π/2 đến 0 bằng

A. 3A/T
B. 4A/T
C. 3,6A/T
D. 6A/T
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN