Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha dao động ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha dao động ?

ID [653771]

Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha dao động biến thiên từ –π/2 đến 0 bằng

A. 3A/T
B. 4A/T
C. 3,6A/T
D. 6A/T
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án B
Bình luận