Một chất điểm dao động điều hòa. Xét chất điểm chuyển động từ điểm M1(li độ x1 < 0) đến điểm M2 (li độ ) theo một ch?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất điểm dao động điều hòa. Xét chất điểm chuyển động từ điểm M1(li độ x1 < 0) đến điểm M2 (li độ ) theo một ch?

ID [23007]

Một chất điểm dao động điều hòa. Xét chất điểm chuyển động từ điểm M(li độ x1 < 0) đến điểm M2 (li độ x2) theo một chiều, trong nửa đoạn đường đầu chất điểm có tốc độ trung bình là v1 = 20 cm/s, trong nửa đoạn đường sau tốc độ trung bình là v2 = 30 cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm trên cả đoạn đường nói trên là

A.24 cm/s.
B.25 cm/s.
C.30 cm/s.
D.22 cm/s.
Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A5a.png
Bình luận