Một chất huỳnh quang phát ánh sáng màu xanh lục. Trong các đèn: đèn hơi thủy ngân, đèn hơi hiđrô, đèn sợi đốt, đèn hơi n?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất huỳnh quang phát ánh sáng màu xanh lục. Trong các đèn: đèn hơi thủy ngân, đèn hơi hiđrô, đèn sợi đốt, đèn hơi n?

ID [0]

Một chất huỳnh quang phát ánh sáng màu xanh lục. Trong các đèn: đèn hơi thủy ngân, đèn hơi hiđrô, đèn sợi đốt, đèn hơi natri, đèn không gây ra hiệu ứng quang phát quang với chất huỳnh quang trên là

A.Đèn sợi đốt
B.Đèn hơi hiđrô
C.Đèn hơi natri
D.Đèn hơi thủy ngân
Nhóm hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận