Một điểm giống nhau giữa cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 19917 ở Nga là gì?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một điểm giống nhau giữa cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 19917 ở Nga là gì?

ID [786325]

Một điểm giống nhau giữa cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 19917 ở Nga là gì?

A. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa tồn tại lâu dài ở nước Nga.
B. Đưa nước Nga phát triển đi lên con đường xã hội chủ nghĩa.
C. Giành được chính quyền từ tư sản cho nhân dân lao động.
D. Cuộc cách mạng được Đảng Bônsêvich và Lênin lãnh đạo.
Lại Thị Lan
Đáp án D
Bình luận