Một loài động vật, alen trội là trội hoàn toàn, tần số alen A = 0,3 và a = 0,7. Cho biết quần thể ở trạng thái cân bằng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài động vật, alen trội là trội hoàn toàn, tần số alen A = 0,3 và a = 0,7. Cho biết quần thể ở trạng thái cân bằng ?

ID [118995]

Một loài động vật, alen trội là trội hoàn toàn, tần số alen A = 0,3 và a = 0,7. Cho biết quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?
(1) Tỉ lệ cá thể mang alen lặn trong quần thể chiếm 91%.
(2) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trong số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 9%.
(3) Lấy ngẫu nhiên một cá thể trội trong quần thể thì xác suất gặp các thể mang alen lặn là \(\dfrac{13}{17}.\)
(4) Nếu loại bỏ các cá thể mang kiểu hình lặn và cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì phải sau 2 thế hệ mới cân bằng di truyền.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A I. Đúng. Tỉ lệ cá thể mang alen lặn trong quần thể chiếm tỉ lệ là: \(Aa+aa=1-0,{{3}^{2}}=91%\)
II. Sai. Tỉ lệ gen đồng hợp trong số cá thể mang kiểu hình trội chiếm: \(\dfrac{AA}{A-}=\dfrac{0,{{3}^{2}}}{1-0,{{7}^{2}}}=\dfrac{3}{17}.\)
III. Sai. Lấy ngẫu nhiên một cá thể trội trong quần thể thì xác suất gặp cá thể mang alen lặn chiếm \(\dfrac{Aa}{A-}=\dfrac{0,3-0,7\times 2}{1-0,{{7}^{2}}}=\dfrac{14}{17}.\)
IV. Sai. Chỉ sau 1 thế hệ quần thể sẽ cân bằng.
Bình luận