Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lai P: Aa × AA, thu được?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lai P: Aa × AA, thu được?

ID [660260]

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lai P: Aa × AA, thu được các hợp tử F1. Sử dụng cônsixin tác động lên các hợp tử F1, sau đó cho phát triển thành các cây F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2. Cho rằng tất cả các hợp tử F1 đều được tứ bội hóa và cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 

A. 31 cây hoa đỏ : 5 cây hoa trắng.
B. 71 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
C. 35 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng.
D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B Cây P: Aa × AA → F1 có 1AA; 1Aa. Tứ bội hóa thu được 1/2AAAA và 1/2AAaa.
Các cây này tự thụ phấn, thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình hoa trắng =
= 0 + 1/2×1/36 = 1/72. → Cây hoa đỏ có tỉ lệ = 1 – 1/72 = 71/72.
→ Tỉ lệ là 71 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
Bình luận
ngoclonga2 câu này tính sao vậy mod
Trả lời 11 Tháng 5 lúc 14:50
ngoclonga2 trường dz ib chỉ e rồi :v
11 Tháng 5 lúc 14:56 Cảm ơn
phananhtaian1 TÍNH S V
11 Tháng 5 lúc 15:10 Cảm ơn
trangHM phananhtaian1 :
Aa x AA => F1 : Aa : AA
sử dụng consixin lên hợp tử F1
=> F1 : AAaa : AAAA
1/2 AAaa => 1/2 ( 35/36 A_ : 1/36 aaaa )
1/2 AAAA => 1/2 AAAA
=> 71/72 A_ : 1/72 aaaa
=> 71 đỏ : 1 trắng
Hoặc : 1 AAaa => 35 A_ : 1 aaaa : tổng 36 cây
Vậy 1 AAAA => 36 cây AAAA
=> tổng 71 đỏ A_ : 1 trắng
11 Tháng 5 lúc 15:32 Cảm ơn