Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định: kiểu gen có cả 2 l?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định: kiểu gen có cả 2 l?

ID [749955]

Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định: kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và B quy định thân cao, các kiểu gen còn lại đều quy định thân thấp. Alen D quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây dị hợp tử về 3 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa vàng : 6 cây thân thấp, hoa vàng : 3 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kiểu gen của cây P có thể là \(\dfrac{{Ad}}{{aD}}Bb\)
II. F1 có 1/4 số cây thân cao, hoa vàng dị hợp tử về 3 cặp gen.
III. F1 có tối đa 7 loại kiểu gen.
IV. F1 có 3 loại kiểu gen quy định cây thân thấp, hoa vàng.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Lại Thị Lan
Đáp án D Đáp án D.
- F1 có số cây thân cao, hoa vàng (A-B-D-) chiếm tỉ lệ = 6/16 = 3/4 × 2/4 → Có 1 cặp gen Aa hoặc Bb liên kết với cặp gen Dd và kiểu gen của P là \(\dfrac{{Ad}}{{aD}}Bb\) hoặc\(Aa\dfrac{{Bd}}{{bD}}\) → I đúng.
- Khi P có kiểu gen là\(\dfrac{{Ad}}{{aD}}Bb,\) nếu có hoán vị gen ở một giới tính thì đời con sẽ có tỉ lệ kiểu hình là 6 : 6 : 3 : 1.
- Số cây thân cao, hoa vàng dị hợp tử về 3 cặp gen có kiểu gen \(\dfrac{{Ad}}{{aD}}Bb.\) Nếu cả hai giới đều không có hoán vị gen thì tỉ lệ = ½ × ½ = 1/4 → II đúng. Nhưng nếu có một giới có hoán vị gen thì tỉ lệ sẽ khác 1/4; khi đó II sai). Vì vậy, xét một cách tổng thể thì phát biểu II này có thể đúng hoặc sai. Do đó chọn sai.
- III sai. F1 có tối đa số kiểu gen = 7 × 3 = 21 kiểu gen
- IV sai. Nếu P không có hoán vị gen thì cây thân thấp, hoa vàng ở F1 có 4 kiểu gen là \(\dfrac{{Ad}}{{aD}}bb;\) \(\dfrac{{aD}}{{aD}}Bb;\) \(\dfrac{{aD}}{{aD}}BB;\) \(\dfrac{{aD}}{{aD}}bb.\) Nếu có hoán vị gen ở 1 giới thì cây thân thấp, hoa vàng ở F1 có 9 kiểu gen là\(\dfrac{{Ad}}{{aD}}bb;\)\(\dfrac{{aD}}{{aD}}Bb;\) \(\dfrac{{aD}}{{aD}}BB;\) \(\dfrac{{aD}}{{aD}}bb;\)\(\dfrac{{AD}}{{Ad}}bb;\) \(\dfrac{{AD}}{{aD}}Bb;\) \(\dfrac{{aD}}{{ad}}BB;\) \(\dfrac{{aD}}{{ad}}BB;\) \(\dfrac{{aD}}{{ad}}Bb;\) \(\dfrac{{aD}}{{ad}}bb.\)
Bình luận
sasuke1102 Bài này mod giải kiểu gì mà ra hoán vị ;)
30 Tháng 5 lúc 23:38
vuanhnam10a3 có thể đúng hoặc sai => chọn sai
31 Tháng 5 lúc 5:55
vdl2001 nếu hoán vị ở cả 2 giới thì có thể cho ra tỉ lệ kiểu hình 6:6 :1 không ạ?
Trả lời 31 Tháng 5 lúc 10:50
vuthithuyphuong viết ra là biết ngay thôi ạ, chỉ có hoán vị 1 bên or ko hoán vị mới thỏa mãn tỉ lệ đó thôi
31 Tháng 5 lúc 15:15 (2) Cảm ơn
vdl2001 6:6: 3:1 ạ
Trả lời 31 Tháng 5 lúc 10:50
vdl2001 ơ bài này em nghĩ là không có hvg chứ nhỉ? huhu ai trả lời e với ạ
Trả lời 31 Tháng 5 lúc 11:1
vuthithuyphuong hoán vị 1 bên và ko hoán vị đều t/m đó ạ, bạn viết ra là thấy, vip đúng rồi
31 Tháng 5 lúc 15:23 (2) Cảm ơn
anhdohet ok fine
4 Tháng 6 lúc 0:46
missyou229 Fine
4 Tháng 6 lúc 16:47
thuytrangctld123 tỉ lệ kiểu hình ở F1 chứng tỏ không HVG mà, nếu có HVG thì có ảnh hưởng của tần số hoán vị làm cho kiểu hình sẽ khác đề bài chứ. ai giải thích hộ em với ạ?
Trả lời 17 Tháng 6 lúc 6:23
vuthithuyphuong ) nếu muốn rõ bạn viết tường minh ra là đc, hơi lâu thoi, bài này k có hvi hay ko thì mik phải xét cả chứ
17 Tháng 6 lúc 10:22 (1) Cảm ơn