Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 gen có 5 alen quy định. Thực hiện ba phép lai, thu được kết quả sau: . - Phép?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 gen có 5 alen quy định. Thực hiện ba phép lai, thu được kết quả sau: . - Phép?

ID [0]

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 gen có 5 alen quy định. Thực hiện ba phép lai, thu được kết quả sau:
- Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa đỏ (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 cây hoa tím : 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.
- Phép lai 2: Cây hoa tím lai với cây hoa vàng (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa tím.
- Phép lai 3: Cây hoa vàng lai với cây hoa hồng (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 cây hoa vàng : 1 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng. 
Biết alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến và không xét phép lai thuận nghịch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? 
I. Thứ tự trội lặn giảm dần về biểu hiện màu sắc hoa lần lượt là tím, đỏ, vàng, hồng, trắng. 
II. Ở phép lai 2, có tối đa 3 sơ đồ lai thỏa mãn. 
III. Khi cho 2 cá thể lai với nhau, đời con có kiểu hình hoa trắng. Có tối đa 15 sơ đồ lai thỏa mãn. 
IV. Khi cho 2 cá thể lai với nhau, đời con có kiểu hình hoa đỏ. Có tối đa 60 sơ đồ lai thỏa mãn.

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D. .
Cả 4 phát biểu trên đều đúng.
I đúng. Từ kết quả của phép lai 1 suy ra tím trội so với đỏ, đỏ trội so với vàng. 
Từ kết quả của phép lai 3 suy ra vàng trội so với hồng, hồng trội so với trắng. 
Quy ước: A1 quy định tím; A2 quy định đỏ; A3 quy định vàng; A4 quy định hồng; A5 quy định trắng. 
(A1 >> A2 >> A3 >> A4 >> A5) .
II đúng. Tím (A1-) lai với vàng (A3-) sinh ra hoa đỏ (A2-) → Cây hoa tím phải có kiểu gen A1A2
Cây A1A2 lai với bất kì cây hoa vàng nào thì đời con luôn có hoa đỏ (A2). → Số sơ đồ lai = số loại kiểu gen của cây hoa vàng (A3-). Có 3 kiểu gen hoa hồng (A3A3; A3A4; A3A5) nên có 3 sơ đồ lai thỏa mãn phép lai 2. 
III đúng. Khi cho 2 cá thể lai với nhau, đời con có kiểu hình hoa trắng. 
Đời con có kiểu hình hoa trắng (A5A5) khi bố mẹ đều phải có alen A5. Số loại kiểu gen có alen A5 = 5 kiểu gen. Với 5 kiểu gen khi giao phấn với nhau thì có tối đa số sơ đồ lai = = 15. 
IV đúng. Khi cho 2 cá thể lai với nhau, đời con có kiểu hình hoa đỏ. 
Đời con có kiểu hình hoa đỏ (A2-) khi thỏa mãn điều kiện: 
- Bố mẹ đều phải có alen A2. Số loại kiểu gen có alen A2 = 5 kiểu gen. Với 5 kiểu gen khi giao phấn với nhau thì có tối đa số sơ đồ lai = \(\dfrac{{5 \times (5 + 1)}}{2}\) = 15. 
- Bố có alen A2, mẹ không có alen A1, A2. Thì số sơ đồ lai = 5×6 = 30. 
+ Số loại kiểu gen có alen A2 = 5 kiểu gen. 
+ Số loại kiểu gen không có alen A1 và alen A2 (chính là số loại kiểu gen từ 3 alen A3; A4; A5) = \(\dfrac{{3 \times 4}}{2}\) = 6 kiểu gen. 
- Bố có alen A2 , mẹ có kiểu gen A1A3, A1 A4, A1 A5.
→ Số sơ đồ lai = 3 × 5 = 15 sơ đồ lai. 
- Tổng số sơ đồ lai = 15 + 30 + 15 = 60 sơ đồ lai.
Bình luận
thien6789 - ý 2 quá hay, suy luận

Trả lời

xbthuy1 - sao ý 3 em áp dụng công giải nhanh của thầy nghe mà ko ra nhỉ

Trả lời