Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen t?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen t?

ID 740446.

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 alen trội A thì quy định hoa vàng. Cặp gen aa có tác động gây chết ở giai đoạn phôi. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong loài này có tối đa 4 loại kiểu gen về kiểu hình hoa đỏ.
II. Cho các cây có màu hoa giao phấn với nhau thì sẽ có tối đa 21 sơ đồ lai.
II. Cho cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có số cây hoa đỏ chiếm 75%.
IV. Cho cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thì sẽ thu được cây thuần chủng với xác suất 1/3.

A. 1. 
B. 2. 
C.  3. 
D. 4.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990 ( Nguyễn Khánh Hà ) 18/4/2019 lúc 20:50 Link fb:
Cả 4 phát biểu đúng.
Quy ước gen: A-B- quy định hoa đỏ; A-bb quy định hoa vàng.
I đúng. Vì cây hoa đỏ có kí hiệu A-B- nên có 4 kiểu gen.
II đúng. Vì tính trạng màu hoa có 6 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ và 2 kiểu gen quy định hoa vàng. Vì có 6 kiểu gen nên khi lai với nhau thì số sơ đồ lai = 6 × (6+1) = 21 sơ đồ lai.
III đúng. Vì AaBb × AaBb thì sẽ cho đời con có số cây hoa đỏ (A-B-) chiếm tỉ lệ = 1×3/4 = 75%.
IV đúng. Vì AaBb × AaBb thì ở đời con có kiểu hình hoa vàng (A-bb), trong đó cây thuần chủng (AAbb) chiếm tỉ lệ = \(\dfrac{1}{{\rm{3}}}\).
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Khánh Hà nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
xubasa12 Ai giải thích ý 3 với không hiểu lắm ??
21/4/2019 lúc 20:13
vuthithuyphuong Cặp gen aa có tác động gây chết ở giai đoạn phôi. thì Aa*Aa=> cho 100% A_
Bb*Bb=> cho 3/4 B_
=> AaBb × AaBb thì sẽ cho đời con có số cây hoa đỏ (A-B-) chiếm tỉ lệ = 1×3/4 = 75%.
21/4/2019 lúc 20:17 (6) Cảm ơn
xubasa12 cảm ơn nha. t tính lúc sau nên sai
21/4/2019 lúc 20:37 Cảm ơn