Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của m?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của m?

ID [0]

Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là

A.1.png
B.1.png
C.1.png
D.1.png
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B1.png
Bình luận