Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của m?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của m?

ID [648118]

Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án B 1.png
Bình luận