Một mạch dao động điện từ tự do gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một mạch dao động điện từ tự do gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần?

ID [12942]

Một mạch dao động điện từ tự do gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Từ thông cực đại qua cuộn cảm là

A.3,75\(\sqrt 2 \).10-7 Wb.
B.3,75.10-7 Wb.
C.7,5\(\sqrt 2 \).10-6 Wb.
D.7,5.10-6 Wb.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DHD: \({{U}_{0}}=\omega {{\Phi }_{0}}\Rightarrow {{\Phi }_{0}}=\dfrac{{{U}_{0}}}{\omega }={{U}_{0}}\sqrt{LC}=3\sqrt{{{50.10}^{-6}}.0,{{125.10}^{-6}}}=7,{{5.10}^{-6}}\,Wb.\) Chọn D.
Bình luận
trienha - smod giúp với

Trả lời

ksql06102000 có 1/3cu^2=1/2Li^2 tìm được i sau đó từ thông=Li
ksql06102000 1/2 đó 0 phải 1/3 đâu
sonanhnguyen Z = căn(L/C) = 20 (ôm)
=> Io = Uo/Z = 3/20 = 0,15 (A)
từ thông cực đại = L.Io = 50.10^-6.0,15 = 7,5.10^-6