Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: u=2cos(20πt + π/3) ( trong đó u (mm), t (s) ) sóng truyền theo đườn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: u=2cos(20πt + π/3) ( trong đó u (mm), t (s) ) sóng truyền theo đườn?

ID [356945]

Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: u=2cos(20πt + π/3) ( trong đó u (mm), t (s) ) sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1 (m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42,5 cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha π/6 với nguồn?

A. 9
B. 4
C. 5
D. 8
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A Bước sóng: \(\lambda=\dfrac{v}{f}=10cm \)
I là điểm năm trên OM.
I lệch pha \(\dfrac{\pi}{6} \) với nguồn
TH1: I sớm pha hơn u \(\dfrac{\pi}{6} \):
\(\Delta \varphi=\dfrac{IO.2\pi}{\lambda} =\dfrac{\pi}{6}+k2\pi \rightarrow IO=\dfrac{\lambda}{12}+k\lambda \)
Mặt khác:
\(0\leq OI \leq OM \rightarrow 0\leq \dfrac{10}{12}+10k \leq 42,5 \)
\(\Rightarrow k=0,1,2,3,4\)Tương tự với trường hợp: I trễ pha hơn u
\(k=1,2,3,4\)
Vậy trên OM có 9 điểm dao động lệch pha \(\dfrac{\pi}{6} \) so với nguồn
\(\Rightarrow A\)
Bình luận
hondacodonb97 Hondacodonb97 trong khoảng mà.. . 19/10/2016
20 Tháng 10 lúc 23:47
nhinhisu thì trong khoảng mới có dấu bằng đó ạ! . 20/10/2016
21 Tháng 10 lúc 0:34
hochoa1234 bạn học toán phân biệt khoảng với đoạn không Nhi ? . 20/10/2016
21 Tháng 10 lúc 8:22
thukhuyen99 ủa trường hợp trễ pha cũng lấy số 0 chứ? . 20/10/2016
21 Tháng 10 lúc 20:25
hoctaprenluyen lẽ ra là k có dấu bằng nhé . có lẽ là mod giải đánh nhầm . 20/10/2016
21 Tháng 10 lúc 22:58
hoctaprenluyen sao có thể lấy số 0 đc bạn ơi. bạn thử viết công thức mk xem với ạ . 20/10/2016
21 Tháng 10 lúc 23:1
apotoxin4869 Gài quá lệch pha chứ ko sớm pha hay trễ pha làm sai. Thua . 16/11/2016
17 Tháng 11 lúc 21:27
linhnhi99 ai qua nhắc linh với để làm lại . . 29/1/2017
30 Tháng 1 lúc 18:58
nguyenduy16 tại sao 4T lại có 8 đm lệch pha ạ
21 Tháng 1 lúc 23:53
nguyentranghuan ad xem giùm em làm cách này sai đâu ạ
Xét denta pi=2pid/lamda= pi/6 + kpi. Sau đó rút d ra cho chạy tù 0 đến 42,5 thì được có 8 điểm thôi ạ
24 Tháng 2 lúc 2:13
vuonglytvn Câu 19: Một nguồn 0 phát sóng cơ có tần số 10 hz truyền theo mặt nước theo đường thẳng với v = 60 cm/s. Gọi M và N là điểm trên phương truyền sóng cách 0 lần lượt 20 cm và 45cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn 0 góc .
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
11 Tháng 9 lúc 10:13
npnspeed Câu này mình làm sai
11 Tháng 9 lúc 11:0 Cảm ơn
vuonglytvn Câu 19: Một nguồn 0 phát sóng cơ có tần số 10 hz truyền theo mặt nước theo đường thẳng với v = 60 cm/s. Gọi M và N là điểm trên phương truyền sóng cách 0 lần lượt 20 cm và 45cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn 0 góc pi/3 .
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
11 Tháng 9 lúc 10:36
npnspeed Câu này theo mình như vậy ạ:
+) lamda = v/f = 6cm
+) Δphi = 2pi.d/lamda = pi.d/3
+) Δphi = pi/3 + k.2pi
=> d = (1/3 +2k).3
20 ≤ d ≤ 45
=> 3,167 ≤ k ≤ 7,333
=> số điểm: 7-4+1 = 4
Còn bài trên đáp số của mình cũng là 4; không phải 9
11 Tháng 9 lúc 12:4 Cảm ơn
vuonglytvn Sao bài trước thì denta phi = cộng trừ pi/6 còn bài này chỉ dùng cộng pi/3
11 Tháng 9 lúc 12:29 Cảm ơn
vuonglytvn Một đoàn xe lửa đi từ ga này đến ga kế trong 20 phút với vận tốc trung bình 72 km/h . Thời gian chạy nhanh dần đều lúc khởi hành và thời gian chạy chậm dần đều lúc vào ga bằng nhau là 2 phút, khoảng thời gian còn lại tàu chuyển động đều. a/ Tính các gia tốc ? b/ Lập phương trình vận tốc của xe ? Vẽ đồ thị vận tốc ?
16 Tháng 9 lúc 14:45
npnspeed Bài giải:
+) Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc tọa độ là vị trí bắt đầu chuyển động, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động.
vtb = s/t
=> 20 = s/1200 => s = 24000m
+) Quãng chuyển động nhanh dần đều
x₁ = a.t₁
v₁ = a.t₁
v₀₁² - 0² = 2.a.s₁
=> s₁ = v₀₁²/2a
t₀₁ = v₀₁/a = 2.60
+) Quãng chuyển động đều:
v₂ = v₀₁
s₂ = v₀₁.t₀₂
t₀₂ = s₂/v₀₁ = (20 - 2.2).60
+) Quãng chuyển động chậm dần đều:
v₃ = v₀₁ + a₃.t₃
Khi dừng thì v₃ = 0
=> t₀₃ = -v₀₁/a₃ = t₀₁ = v₀₁/a
=> a₃ = -a
s₃ = (0²-v₀₁²)/2.(-a) = v₀₁²/2a = s₁
+) s₁ + s₂ + s₃ = s
=> v₀₁²/2a + v₀₁.960 + v₀₁²/2a = 24000
v₀₁/a = 120
=> 120.v₀₁ + 960.v₀₁ = 24000
=> v₀₁ = 200/9 m/s
a = 5/27 m/s²
a) a₁ = 5/27 m/s²
a₃ = -5/27 m/s²
b)
v =
5/27.t với t ≤120s
200/9 với 120s < t ≤ 1080s
200/9 - 5/27.(t-1080) với 1080s < t ≤ 1200s
Mình thấy số liệu khá lẻ, bạn kiểm tra lại giúp mình nhé!
18 Tháng 9 lúc 11:45 (1) Cảm ơn
vuonglytvn Chất điểm M chuyển động trên một đường gấp khúc. Ở mỗi đoạn thẳng của đường gấp khúc gia tốc của chất điểm có độ lớn, phương, chiều không đổi. Hỏi chuyển động của chất điểm M có phải là chuyển động thẳng biến đổi đều không ? Tại sao ?
16 Tháng 9 lúc 15:4
npnspeed Không nhé!
Vì chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc không đổi cả về độ lớn, phương và chiều trên cả quá trình chuyển động
+) Ở trên chỉ không đổi ở từng đoạn gấp khúc chứ không phải cả con đường
18 Tháng 9 lúc 11:48 (1) Cảm ơn
vuonglytvn một sóng ngang truyền từ A đến B với vận tốc v = 6 m/s, biết AB = 3,5 m. Phương trình sóng tại B là uB=5cos(4 t - 𝛑/6) cm, phương trình sóng tại A là
17 Tháng 9 lúc 21:25
npnspeed Bài giải:
Bạn kiểm tra lại đề bài nhé! uB = 5.cos(4πt - π/6)
⋋ = v/f = 6/2 = 3m
+) Độ lệch pha giữa 2 phần tử sóng:
Δphi = 2π.d/⋋
= 2π.3,5/3 = 7π/3
+) Sóng truyền từ A tới B
=> A nhanh pha hơn B
Vậy A nhanh pha hơn B góc 7π/3
=> uA = 5.cos(4πt - π/6 + 7π/3)
= 5.cos(4πt + 13π/6)
= 5.cos(4πt + 2π + π/6)
= 5.cos(4πt + π/6)
18 Tháng 9 lúc 11:55 (1) Cảm ơn
vuonglytvn một sóng ngang truyền từ A đến B với vận tốc v = 6 m/s, biết AB = 3,5 m. Phương trình sóng tại B là uB=5cos(4 t - 𝛑/6) cm, phương trình sóng tại A là
A. uA=5cos(4𝛑t-𝛑/2)
B. uA=5cos(4𝛑t+𝛑/2)
C. uA=5cos(4𝛑t-𝛑/3)
D. uA=5cos(4𝛑t+𝛑/6)
17 Tháng 9 lúc 21:55
npnspeed
18 Tháng 9 lúc 11:55 Cảm ơn
vuonglytvn Bạn Nam đố bạn Bắc: cho gia tốc a, hỏi chất điểm chuyển động theo chiều nào? Bắc trả lời: Gia tốc a hướng theo chiều dương trục tọa độ, vậy chất điểm chắc chắn chuyển động theo chiều dương trục tọa độ. Bạn Bắc trả lời thế đúng hay sai ? Vì sao ?
18 Tháng 9 lúc 21:53
npnspeed Bạn Bắc sai nhé!
Bởi vì; chiều chuyển động được xác định dựa vào dấu của vận tốc; hoặc chiều của veto vận tốc; và giả thiết không nhắc tới vận tốc chút nào => không đủ dữ kiện để kết luận!
Còn gia tốc a không cho biết chiều chuyển động; gia tốc có thể hướng theo chiều âm hoặc chiều dương; không có mặc định hướng theo chiều dương.
18 Tháng 9 lúc 23:30 (1) Cảm ơn
vuonglytvn Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 1,5 cm. A và B là hai điểm trên sợi dây cách
nhau 14 cm và tại trung điểm của AB là một nút sóng. Số nút sóng và bụng sóng quan sát được trên đoạn dây
AB lần lượt là
A. 18 bụng, 17 nút. B. 19 bụng, 19 nút. C. 18 bụng, 19 nút. D. 19 bụng, 18 nút.
20 Tháng 9 lúc 20:52
npnspeed Bài giải:
Gọi I là trung điểm của AB
=> IA = IB
I là nút
+) Kiến thức cần nhớ: 1 bó sóng có chiều dài: ⋋/2
IA = IB = 7cm = 9.⋋/2 + ⋋/6
=> trên IA và IB có 9 bó sóng và 1 đoạn ⋋/6 của bó dở nữa
=> Trên IA và IB (không tính I) có 9 nút và 9 bụng
=> Tổng trên AB có 19 nút và 18 bụng
21 Tháng 9 lúc 22:8 Cảm ơn
vuonglytvn Tạo sóng ngang trên một sợi dây AB dài 30 cm căng nằm ngang với chu kì 0,02 s, biên độ 2 mm. Tốc độ
truyền sóng trên dây là 1,5 m/s. Sóng lan truyền từ đầu A cố định đến đầu B cố định rồi phản xạ về A. Chọn
sóng tới B có dạng u B = Acos omega t. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách đầu B một đoạn 0,5 cm là
A. u = 2 can3 cos100 pi t (mm). B. u = 2cos100 pi t (mm).
C. u = 2 can3 cos(100 pi t+ pi/2 ) (mm). D. u = 2cos(100 pit- pi/2) (cm).
20 Tháng 9 lúc 21:21
npnspeed Bài giải:
T = 0,02s => w = 100π rad/s
+) Sóng tới và sóng phản xạ tại B lần lượt là:
u1B = 2.cos(100π.t)
u2B = 2.cos(100πt - π)
+) Sóng tới và sóng phản xạ tại M lần lượt là:
u1M = 2.cos(100πt + 100π.0,005/1,5) = 2.cos(100πt + π/3)
u2M = 2.cos(100πt - π- 100π.0,005/1,5) = 2.cos(100πt -4π/3)
=> uM = u1M + u2M
= 2√3.cos(100πt + π/2)
21 Tháng 9 lúc 22:17 Cảm ơn
vuonglytvn pt của u1M là gì vậy, có phải là Acos (omega t +- 2pi d/lamda) không
22 Tháng 9 lúc 10:27 Cảm ơn
npnspeed Sóng tới truyền từ A tới B;
tức M sẽ sớm pha hơn B
Có sóng tới tại B thì suy ra sóng tới tại M
Còn sóng phản xạ truyền từ B tới A => sóng phản xạ tại M chậm pha hơn tại B
Do B là nút => Sóng tới tại B và sóng phản xạ tại B ngược pha nhau
22 Tháng 9 lúc 12:32 Cảm ơn
vuonglytvn Sau 2s kể từ lúc giọt nước thứ hai bắt đầu rơi, khoảng cách giữa 2 giọt nước là 25m. Tính xem giọt nước thứ hai rơi trễ hơn giọt nước thứ nhất bao lâu?
21 Tháng 9 lúc 20:41
npnspeed Bài giải:
+) Sau 2s; giọt nước thứ 2 rơi được quãng đường:
s2 = 10.2²/2 = 20m
=> đến thời điểm đó, giọt nước thứ nhất đã đi được quãng đường: s1 = 25 + 20 = 45m
=> 45= 10.t²/2 => t = 3s
=> Sau 2s kể từ khi giọt nước thứ 2 rơi thì giọt nước thứ nhất đã rơi được 3s
=> Giọt nước thứ 2 rơi trễ hơn giọt nước thứ nhất 1s
21 Tháng 9 lúc 22:22 Cảm ơn
vuonglytvn một dây AB dài 71 cm, đầu B cố định, đầu A gắn với nguồn dao động với tần số 50 Hz và dao động với biên độ rất nhỏ, tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Số nút sóng và số bụng sóng
23 Tháng 9 lúc 21:20
npnspeed Bài giải:
⋋ = v/f = 10/50 = 0,2m = 20cm
71cm = 7.⋋/2 +1cm
Đầu B cố định => B là nút
như vậy, tính theo chiều từ B tới A ta có 7 bó sóng nguyên với thêm đoạn 1cm của bó không nguyên
=> có 7 bụng
không kể đầu B thì có 7 nút; thêm đầu B là 8 nút
23 Tháng 9 lúc 23:3 Cảm ơn