Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: u=2cos(20πt + π/3) ( trong đó u (mm), t (s) ) sóng truyền theo đườn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: u=2cos(20πt + π/3) ( trong đó u (mm), t (s) ) sóng truyền theo đườn?

ID [0]

Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: u=2cos(20πt + π/3) ( trong đó u (mm), t (s) ) sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1 (m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42,5 cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha π/6 với nguồn?

A.9
B.4
C.5
D.8
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án ABước sóng: \(\lambda=\dfrac{v}{f}=10cm \)
I là điểm năm trên OM.
I lệch pha \(\dfrac{\pi}{6} \) với nguồn
TH1: I sớm pha hơn u \(\dfrac{\pi}{6} \):
\(\Delta \varphi=\dfrac{IO.2\pi}{\lambda} =\dfrac{\pi}{6}+k2\pi \rightarrow IO=\dfrac{\lambda}{12}+k\lambda \)
Mặt khác:
\(0\leq OI \leq OM \rightarrow 0\leq \dfrac{10}{12}+10k \leq 42,5 \)
\(\Rightarrow k=0,1,2,3,4\)Tương tự với trường hợp: I trễ pha hơn u
\(k=1,2,3,4\)
Vậy trên OM có 9 điểm dao động lệch pha \(\dfrac{\pi}{6} \) so với nguồn
\(\Rightarrow A\)
Bình luận
vuonglytvn - Đặt điện áp u = 90 căn 10 cos omega t vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự R, C, cuộn dây thuần cảm có R thay đổi được. Khi ZL = ZL1 hoặc ZL = ZL2 thì UL1 = UL2 = 270 V. Biết 3ZL2 - ZL1 = 150 ôm và tổng trở của đoạn mạch RC trong hai trường hợp đều bằng 100 căn 2 ôm. Giá trị ULmax gần giá trị nào nhất.
A. 150 V B. 180 V C. 284 V D. 175 V

Trả lời

vuonglytvn - Các đèn ống dùng trong điện xoay chiều có tần số 50Hz sẽ phát sáng hoặc tắt
A. 50 lần mỗi giây B. 25 lần mỗi giây C. 100 lần mỗi giây D. Sáng đều không tắt

Trả lời

npnspeed T = 1/f = 1/50 = 0,02s. Có 1T thì phát sáng hoặc tắt 2 lần 1s = 50T => phát sáng hoặc tắt 100 lần.
npnspeed Câu trên B nhé. A là phát biểu đúng.
npnspeed Vậy đáp án sai
npnspeed Câu trên theo mình tham khảo thì điện trường tĩnh cũng có ở điện tích chuyển động.
vuonglytvn Nhưng đáp án lại là 25 lần mỗi giây
vuonglytvn - Chọn câu sai. Điện trường xoáy khác điện trường tĩnh ở chỗ
A. Có đường sức khép kín
B. Điện trường xoáy xuất hiện khi điện tích chuyển động thẳng đều, còn điện trường tĩnh chỉ xuất hiện khi điện tích đứng yên

Trả lời

npnspeed A rõ.
vuonglytvn câu này chọn đáp án sai mà. Sao A sai vậy
vuonglytvn Câu này B sai chỗ nào vậy? Có thể giải thích rõ hộ mình được không a
vuonglytvn - Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường
A. không thể có điện trường và từ trường tồn tại độc lập
B. Nam châm vĩnh cửu là trường hợp ngoại lệ chỉ có từ trường

Trả lời

npnspeed A nhé. Có thể. VD: nam châm vĩnh cửu, dây dẫn có dòng 1 chiều chạy qua.. Chỉ tồn tại từ trường. Quả cầu tích điện... chỉ tồn tại điện trường.
vuonglytvn - Một mạch dao động LC khi hoạt động thì cường độ dòng điện có giá trị cực đại 36mA. Tính cường độ dòng điện khi cường độ điện trường bằng 3 lần năng lượng từ trường.

Trả lời

npnspeed Io = 36mA. Có W = Wđ + Wt = 3.Wt + Wt = 4Wt => i = Io/2 = 18mA
vuonglytvn - một dây AB dài 71 cm, đầu B cố định, đầu A gắn với nguồn dao động với tần số 50 Hz và dao động với biên độ rất nhỏ, tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Số nút sóng và số bụng sóng

Trả lời

npnspeed Bài giải:
⋋ = v/f = 10/50 = 0,2m = 20cm
71cm = 7.⋋/2 +1cm
Đầu B cố định => B là nút
như vậy, tính theo chiều từ B tới A ta có 7 bó sóng nguyên với thêm đoạn 1cm của bó không nguyên
=> có 7 bụng
không kể đầu B thì có 7 nút; thêm đầu B là 8 nút
vuonglytvn - Sau 2s kể từ lúc giọt nước thứ hai bắt đầu rơi, khoảng cách giữa 2 giọt nước là 25m. Tính xem giọt nước thứ hai rơi trễ hơn giọt nước thứ nhất bao lâu?

Trả lời

npnspeed Bài giải:
+) Sau 2s; giọt nước thứ 2 rơi được quãng đường:
s2 = 10.2²/2 = 20m
=> đến thời điểm đó, giọt nước thứ nhất đã đi được quãng đường: s1 = 25 + 20 = 45m
=> 45= 10.t²/2 => t = 3s
=> Sau 2s kể từ khi giọt nước thứ 2 rơi thì giọt nước thứ nhất đã rơi được 3s
=> Giọt nước thứ 2 rơi trễ hơn giọt nước thứ nhất 1s
vuonglytvn - Tạo sóng ngang trên một sợi dây AB dài 30 cm căng nằm ngang với chu kì 0,02 s, biên độ 2 mm. Tốc độ
truyền sóng trên dây là 1,5 m/s. Sóng lan truyền từ đầu A cố định đến đầu B cố định rồi phản xạ về A. Chọn
sóng tới B có dạng u B = Acos omega t. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách đầu B một đoạn 0,5 cm là
A. u = 2 can3 cos100 pi t (mm). B. u = 2cos100 pi t (mm).
C. u = 2 can3 cos(100 pi t+ pi/2 ) (mm). D. u = 2cos(100 pit- pi/2) (cm).

Trả lời

npnspeed Bài giải:
T = 0,02s => w = 100π rad/s
+) Sóng tới và sóng phản xạ tại B lần lượt là:
u1B = 2.cos(100π.t)
u2B = 2.cos(100πt - π)
+) Sóng tới và sóng phản xạ tại M lần lượt là:
u1M = 2.cos(100πt + 100π.0,005/1,5) = 2.cos(100πt + π/3)
u2M = 2.cos(100πt - π- 100π.0,005/1,5) = 2.cos(100πt -4π/3)
=> uM = u1M + u2M
= 2√3.cos(100πt + π/2)
vuonglytvn pt của u1M là gì vậy, có phải là Acos (omega t +- 2pi d/lamda) không
npnspeed Sóng tới truyền từ A tới B;
tức M sẽ sớm pha hơn B
Có sóng tới tại B thì suy ra sóng tới tại M
Còn sóng phản xạ truyền từ B tới A => sóng phản xạ tại M chậm pha hơn tại B
Do B là nút => Sóng tới tại B và sóng phản xạ tại B ngược pha nhau
vuonglytvn - Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 1,5 cm. A và B là hai điểm trên sợi dây cách
nhau 14 cm và tại trung điểm của AB là một nút sóng. Số nút sóng và bụng sóng quan sát được trên đoạn dây
AB lần lượt là
A. 18 bụng, 17 nút. B. 19 bụng, 19 nút. C. 18 bụng, 19 nút. D. 19 bụng, 18 nút.

Trả lời

npnspeed Bài giải:
Gọi I là trung điểm của AB
=> IA = IB
I là nút
+) Kiến thức cần nhớ: 1 bó sóng có chiều dài: ⋋/2
IA = IB = 7cm = 9.⋋/2 + ⋋/6
=> trên IA và IB có 9 bó sóng và 1 đoạn ⋋/6 của bó dở nữa
=> Trên IA và IB (không tính I) có 9 nút và 9 bụng
=> Tổng trên AB có 19 nút và 18 bụng
vuonglytvn - Bạn Nam đố bạn Bắc: cho gia tốc a, hỏi chất điểm chuyển động theo chiều nào? Bắc trả lời: Gia tốc a hướng theo chiều dương trục tọa độ, vậy chất điểm chắc chắn chuyển động theo chiều dương trục tọa độ. Bạn Bắc trả lời thế đúng hay sai ? Vì sao ?

Trả lời

npnspeed Bạn Bắc sai nhé!
Bởi vì; chiều chuyển động được xác định dựa vào dấu của vận tốc; hoặc chiều của veto vận tốc; và giả thiết không nhắc tới vận tốc chút nào => không đủ dữ kiện để kết luận!
Còn gia tốc a không cho biết chiều chuyển động; gia tốc có thể hướng theo chiều âm hoặc chiều dương; không có mặc định hướng theo chiều dương.
vuonglytvn - một sóng ngang truyền từ A đến B với vận tốc v = 6 m/s, biết AB = 3,5 m. Phương trình sóng tại B là uB=5cos(4 t - 𝛑/6) cm, phương trình sóng tại A là
A. uA=5cos(4𝛑t-𝛑/2)
B. uA=5cos(4𝛑t+𝛑/2)
C. uA=5cos(4𝛑t-𝛑/3)
D. uA=5cos(4𝛑t+𝛑/6)

Trả lời

npnspeed
vuonglytvn - một sóng ngang truyền từ A đến B với vận tốc v = 6 m/s, biết AB = 3,5 m. Phương trình sóng tại B là uB=5cos(4 t - 𝛑/6) cm, phương trình sóng tại A là

Trả lời

npnspeed Bài giải:
Bạn kiểm tra lại đề bài nhé! uB = 5.cos(4πt - π/6)
⋋ = v/f = 6/2 = 3m
+) Độ lệch pha giữa 2 phần tử sóng:
Δphi = 2π.d/⋋
= 2π.3,5/3 = 7π/3
+) Sóng truyền từ A tới B
=> A nhanh pha hơn B
Vậy A nhanh pha hơn B góc 7π/3
=> uA = 5.cos(4πt - π/6 + 7π/3)
= 5.cos(4πt + 13π/6)
= 5.cos(4πt + 2π + π/6)
= 5.cos(4πt + π/6)
vuonglytvn - Chất điểm M chuyển động trên một đường gấp khúc. Ở mỗi đoạn thẳng của đường gấp khúc gia tốc của chất điểm có độ lớn, phương, chiều không đổi. Hỏi chuyển động của chất điểm M có phải là chuyển động thẳng biến đổi đều không ? Tại sao ?

Trả lời

npnspeed Không nhé!
Vì chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc không đổi cả về độ lớn, phương và chiều trên cả quá trình chuyển động
+) Ở trên chỉ không đổi ở từng đoạn gấp khúc chứ không phải cả con đường
vuonglytvn - Một đoàn xe lửa đi từ ga này đến ga kế trong 20 phút với vận tốc trung bình 72 km/h . Thời gian chạy nhanh dần đều lúc khởi hành và thời gian chạy chậm dần đều lúc vào ga bằng nhau là 2 phút, khoảng thời gian còn lại tàu chuyển động đều. a/ Tính các gia tốc ? b/ Lập phương trình vận tốc của xe ? Vẽ đồ thị vận tốc ?

Trả lời

npnspeed Bài giải:
+) Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc tọa độ là vị trí bắt đầu chuyển động, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động.
vtb = s/t
=> 20 = s/1200 => s = 24000m
+) Quãng chuyển động nhanh dần đều
x₁ = a.t₁
v₁ = a.t₁
v₀₁² - 0² = 2.a.s₁
=> s₁ = v₀₁²/2a
t₀₁ = v₀₁/a = 2.60
+) Quãng chuyển động đều:
v₂ = v₀₁
s₂ = v₀₁.t₀₂
t₀₂ = s₂/v₀₁ = (20 - 2.2).60
+) Quãng chuyển động chậm dần đều:
v₃ = v₀₁ + a₃.t₃
Khi dừng thì v₃ = 0
=> t₀₃ = -v₀₁/a₃ = t₀₁ = v₀₁/a
=> a₃ = -a
s₃ = (0²-v₀₁²)/2.(-a) = v₀₁²/2a = s₁
+) s₁ + s₂ + s₃ = s
=> v₀₁²/2a + v₀₁.960 + v₀₁²/2a = 24000
v₀₁/a = 120
=> 120.v₀₁ + 960.v₀₁ = 24000
=> v₀₁ = 200/9 m/s
a = 5/27 m/s²
a) a₁ = 5/27 m/s²
a₃ = -5/27 m/s²
b)
v =
5/27.t với t ≤120s
200/9 với 120s < t ≤ 1080s
200/9 - 5/27.(t-1080) với 1080s < t ≤ 1200s
Mình thấy số liệu khá lẻ, bạn kiểm tra lại giúp mình nhé!
vuonglytvn - Câu 19: Một nguồn 0 phát sóng cơ có tần số 10 hz truyền theo mặt nước theo đường thẳng với v = 60 cm/s. Gọi M và N là điểm trên phương truyền sóng cách 0 lần lượt 20 cm và 45cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn 0 góc pi/3 .
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Trả lời

npnspeed Câu này theo mình như vậy ạ:
+) lamda = v/f = 6cm
+) Δphi = 2pi.d/lamda = pi.d/3
+) Δphi = pi/3 + k.2pi
=> d = (1/3 +2k).3
20 ≤ d ≤ 45
=> 3,167 ≤ k ≤ 7,333
=> số điểm: 7-4+1 = 4
Còn bài trên đáp số của mình cũng là 4; không phải 9
vuonglytvn Sao bài trước thì denta phi = cộng trừ pi/6 còn bài này chỉ dùng cộng pi/3
vuonglytvn - Câu 19: Một nguồn 0 phát sóng cơ có tần số 10 hz truyền theo mặt nước theo đường thẳng với v = 60 cm/s. Gọi M và N là điểm trên phương truyền sóng cách 0 lần lượt 20 cm và 45cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn 0 góc .
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Trả lời

npnspeed Câu này mình làm sai
nguyentranghuan - ad xem giùm em làm cách này sai đâu ạ
Xét denta pi=2pid/lamda= pi/6 + kpi. Sau đó rút d ra cho chạy tù 0 đến 42,5 thì được có 8 điểm thôi ạ

Trả lời

nguyenduy16 - tại sao 4T lại có 8 đm lệch pha ạ

Trả lời

linhnhi99 - ai qua nhắc linh với để làm lại . . 29/1/2017

Trả lời

apotoxin4869 - Gài quá lệch pha chứ ko sớm pha hay trễ pha làm sai. Thua . 16/11/2016

Trả lời

hoctaprenluyen - sao có thể lấy số 0 đc bạn ơi. bạn thử viết công thức mk xem với ạ . 20/10/2016

Trả lời

hoctaprenluyen - lẽ ra là k có dấu bằng nhé . có lẽ là mod giải đánh nhầm . 20/10/2016

Trả lời

thukhuyen99 - ủa trường hợp trễ pha cũng lấy số 0 chứ? . 20/10/2016

Trả lời

hochoa1234 - bạn học toán phân biệt khoảng với đoạn không Nhi ? . 20/10/2016

Trả lời

nhinhisu - thì trong khoảng mới có dấu bằng đó ạ! . 20/10/2016

Trả lời

hondacodonb97 - Hondacodonb97 trong khoảng mà.. . 19/10/2016

Trả lời