Một phụ nữ có 47 NST trong đó có 3 NST X. Người đó thuộc thể:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một phụ nữ có 47 NST trong đó có 3 NST X. Người đó thuộc thể:

ID [0]

Một phụ nữ có 47 NST trong đó có 3 NST X. Người đó thuộc thể:

A.Tam bội
B.Ba nhiễm
C.Đa bội lẻ
D.Một nhiễm.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B
Bình luận
huongbiggo - 3 nhiễm và tam bội khác gì nhau vậy ạ ?

Trả lời

ninhduong Tam bội là 3n
Ba nhiễm là 2n + 1
trungstalay6 - cho mình lời giải bài này với

Trả lời

huynhhauhd người bình thường 2n=46, người phụ nữ có 2n=47 trong đó có 3NST X=> Người đó thuộc thể 3 nhiễm 2n+1; tam bội n; một nhiễm 2n-1...
huynhhauhd tam bội: 3n
ninhduong Người phụ nữ có 3 NST X => Đột biến lệch bội thể ba nhiễm => Bộ NST của người phụ nữ là 2n+1 = 47
=> Key B