Một quần thể có 2 alen là A và a đang cân bằng di truyền, tần số alen A là 0,2. Tỷ lệ kiểu hình lặn trong quần thể là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể có 2 alen là A và a đang cân bằng di truyền, tần số alen A là 0,2. Tỷ lệ kiểu hình lặn trong quần thể là:

ID [663894]

Một quần thể có 2 alen là A và a đang cân bằng di truyền, tần số alen A là 0,2. Tỷ lệ kiểu hình lặn trong quần thể là:

A. 0,2.
B. 0,32.
C. 0,04.
D. 0,64
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án D c6.1.png
Bình luận