Một quần thể của một loài thực vật,xét gen A có 2 alen A và gen a; gen B có 3 alen B1; B2; B3. Hai gen A,B nằm trên 2 cặ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

Một quần thể của một loài thực vật,xét gen A có 2 alen A và gen a; gen B có 3 alen B1; B2; B3. Hai gen A,B nằm trên 2 cặ?

ID [118986]

Một quần thể của một loài thực vật,xét gen A có 2 alen A và gen a; gen B có 3 alen B1; B2; B3. Hai gen A,B nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Trong quần thể này tần số alen của A là 0,6, tần số của B1 là 0,2 ; B2 là 0,5. Nếu quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền và trong quần thể có 10000 cá thể thì theo lý thuyết, số lượng cá thể mang kiểu gen đồng hợp về cả gen A và gen B là

A. 1976.
B. 1808.
C. 1945.
D. 1992.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A Phương pháp: áp dụng công thức của quần thể cân bằng di truyền và nhân đa thức với đa thức.
Ta có cấu trúc di truyền của quần thể là: \({{\left( 0,6A+0,4a \right)}^{2}}{{\left( 0,2{{B}_{1}}+0,5{{B}_{2}}+0,3{{B}_{3}} \right)}^{2}}=1\)
Số lượng cá thể đồng hợp về 2 cặp gen là: \(\left( 0,{{6}^{2}}AA+0,{{4}^{2}}aa \right)\left( 0,{{2}^{2}}{{B}_{1}}{{B}_{1}}+0,{{5}^{2}}{{B}_{2}}{{B}_{2}}+0,{{3}^{2}}{{B}_{3}}{{B}_{3}} \right)\times 10000=1976\)
Bình luận