Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm 16%. Tần số alen A của quần thể là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm 16%. Tần số alen A của quần thể là:

ID [662347]

Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm 16%. Tần số alen A của quần thể là:

A. 0,16.
B. 0,4.
C. 0,6.
D. 0,5.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B
Bình luận