Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,2 và alen a la 0,8. Kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ l?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,2 và alen a la 0,8. Kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ l?

ID [660180]

Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,2 và alen a la 0,8. Kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 0,68.
B. 0,32.
C. 0,16.
D. 0,48.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A .c7.1.png
Bình luận