Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền như sau: 0,3 AA : 0,6 Aa : 0,1aa. Khi môi trường sống bị thay đổi tất cả cá?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền như sau: 0,3 AA : 0,6 Aa : 0,1aa. Khi môi trường sống bị thay đổi tất cả cá?

ID [119431]

Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền như sau: 0,3 AA : 0,6 Aa : 0,1aa. Khi môi trường sống bị thay đổi tất cả cá thể đồng hợp lặn đều chết. Sau bao nhiêu thế hệ thì tần số alen a bằng 0,08?

A. 2.
B. 3.
C. 8.
D. 10.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D Đáp án D.
Phương pháp
Quần thể giao phối có kiểu gen aa bị chết tần số alen ở thể hệ Fn được tính bằng công thức : \({{q}_{a}}=\dfrac{q}{1+nq};{{p}_{A}}=\dfrac{p+\left( n-1 \right)q}{1+nq}\)
Cách giải:
Tần số alen ở thế hệ ban đầu là : A = 0,6 ; a = 0,4
Ta có tần số alen a sau n thế hệ là \(0,08=\dfrac{0,4}{1+0,4n}\) ↔ \(0,08+0,032n=0,4\) → \(n=10\)
Bình luận