Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát (P) là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Giả sử do kh?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát (P) là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Giả sử do kh?

ID [119418]

Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát (P) là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Giả sử do khí hậu thay đổi nên các cá thể aa đều bị chết ở giai đoạn con non. Nếu không phát sinh đột biến mới, không có di nhập gen thì ở thế hệ F4, tần số alen a ở thế hệ trưởng thành là

A. 3/7.
B. 4/7.
C. 2/15.
D. 1/25.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C Ở thế hệ P tỉ lệ kiểu hình sống sót đến tuổi sinh sản là \(\dfrac{3}{7}\) AA : \(\dfrac{4}{7}\) Aa.
Ở thế hệ P, tần số a = \(\dfrac{2}{7}\) = \(\dfrac{1}{\dfrac{7}{2}}.\)
Ở thế hệ F4, tần số \(a=\dfrac{1}{4+\dfrac{7}{2}}=\dfrac{1}{\dfrac{15}{2}}=\dfrac{2}{15}\) → Đáp án C.
Bình luận
thinhdeptrai2018 Giải câu này với câu 11 mâu thuẫn. Sao câu 11 lại ko tính tỉ lệ KG lại như câu này?
19 Tháng 2 lúc 11:26