Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát (P) là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Giả sử do kh?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát (P) là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Giả sử do kh?

ID [119423]

Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát (P) là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Giả sử do khí hậu thay đổi nên các cá thể aa đều bị chết ở giai đoạn con non. Nếu không phát sinh đột biến mới, không có di nhập gen thì ở thế hệ F10, tần số alen a ở thế hệ trưởng thành là bao nhiêu?

A. 0,08.
B. 0,2.
C. 0,15.
D. 0,04.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A Nếu chọn lọc loại bỏ triệt để aa thì ở Fn, tần số a = \(\dfrac{{{q}_{0}}}{1+n.{{q}_{0}}}\) (trong đó q0 là tần số a ở thế hệ xuất phát).
- Ở thế hệ xuất phát, tần số a = 0,4.
→ Ở F10, tần số a = \(\dfrac{0,4}{1+10\times 0,4}\) = 0,08.
→ Đáp án A.
Bình luận